Consumer Health (This content is available in Thai language only.)

ผลิตภัณฑ์สำหรับผู้หญิง

ชนิดเม็ดสอดช่องคลอด

มี 2 ขนาดให้เลือกคือ

 

สำหรับรักษาอาการคัน ตกขาว และช่องคลอดอักเสบ
จากเชื้อรา

คาเนสเทน 1 ใน 1 เม็ดมี ตัวยาโคลไทรมาโซล
500 มก. สอดครั้งเดียวก่อนนอน

คาเนสเทน 1 และ คาเนสเทน ยาชนิดเม็ดสอดช่องคลอด เป็นยาฆ่าเชื้อรา ชนิดออกฤทธิ์กว้าง (broad spectrum) รวมถึงเชื้อไตรโคโมแนส เชื้อแบคทีเรียกรัมบวก (สเตรปโตคอคไค / สแตปไฟโลคอคไค) แบคทีเรียกรัมลบ (โปรเตียส เคลปเซลลา อี.โคไล และซูโดโมแนส) แบคทีเรียที่ไม่อาศัยออกซิเจน (พรีวาเทลลา และ การ์ดเนเรลา วาไจนาลิส)

คาเนสเทน 1

คาเนสเทน ชนิด 6 เม็ด ใน 1 เม็ดมี ตัวยา
โคลไทรมาโซล 100 มก. สอดครั้งละ 1 เม็ด ก่อนนอน ติดต่อกัน 6 วัน

คาเนสเทน 1 และ คาเนสเทน มีสูตรเอกลักษณ์ คือ สูตรกรด
แลคติกและน้ำตาลแลคโตส ที่ช่วยคงค่าความเป็นกรดในช่องคลอด โดยกรดแลคติกจะคงค่าความเป็นกรดตามธรรมชาติของช่องคลอด และน้ำตาลแลคโตสจะเป็นอาหารช่วยในการเจริญ
เติบโตของแลคโตแบซิลลัส การเติบโตของแลคโตแบซิลลัส
ซึ่งเป็นเชื้อในธรรมชาติของช่องคลอดจะช่วยรักษาสภาพ
สุขอนามัยปกติของช่องคลอด

คาเนสเทน

โปรดอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมในเอกสารกำกับยา ควรใช้ภายใต้คำแนะนำของแพทย์และเภสัชกร ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ ฆท. 905/2557