ภาพรวมไบเออร์ไทย

ไบเออร์: วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี

ไบเออร์เป็นบริษัทชั้นนำระดับโลกที่มีความเชี่ยวชาญในธุรกิจไลฟ์ซายน์ ด้านการดูแลสุขภาพ เกษตรกรรม ผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัทมุ่งสร้างประโยชน์และยกระดับคุณภาพชีวิตของมวลมนุษยชาติ ขณะเดียวกันไบเออร์ได้สร้างคุณค่าให้เกิดขึ้นโดยผ่านนวัตกรรม การเติบโตของธุรกิจ และรายได้ที่เพิ่มขึ้น ขณะเดียวกันไบเออร์ยึดมั่นในหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืนและมีความรับผิดชอบทางด้านสังคมและจริยธรรมในฐานะบริษัทธรรมาภิบาล
 
บริษัท ไบเออร์ไทย จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2505 ดำเนินธุรกิจด้วยการพัฒนาวิจัย ผลิตผลิตภัณฑ์คุณภาพสู่ตลาดเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของมนุษย์และสัตว์ นอกจากนี้ในส่วนของ ครอปซายน์ ได้นำเสนอ ผลิตภัณฑ์อารักขาพืช ผลิตภัณฑ์วิทยาการเพื่อสิ่งแวดล้อม และเมล็ดพันธุ์ สู่ตลาดในประเทศไทย ไบเออร์มีสำนักงานและศูนย์การผลิตในประเทศไทย 3 แห่ง โดยศูนย์การผลิตตั้งอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมบางปู