การกำกับดูแลปฏิบัติตามกฎระเบียบ
การดำเนินธุรกิจตามข้อบังคับทางกฎหมายและกฎระเบียบของบริษัท

I. นโยบายการกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎระเบียบเป็นกรอบของหลักเกณฑ์ที่สำคัญ
ไบเออร์มีเป้าหมายที่จะประสบความสำเร็จในการแข่งขันด้วยการดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานของการนำเสนอนวัตกรรม มุ่งเน้นคุณภาพ ความน่าเชื่อถือและความยุติธรรม ซึ่งหมายถึงการปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับของบริษัทและตามที่กฎหมายได้กำหนดไว้ นโยบายการกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎระเบียบจึงเป็นกรอบของหลักเกณฑ์นี้ ซึ่งได้รวบรวมหลักการในส่วนที่มีความสำคัญสำหรับนำมาใช้ปฏิบัติต่อไป

II. หลักการ
ไบเออร์ เอจีเคารพในกฎหมายที่บังคับใช้ซึ่งรวมถึงกฎหมายระหว่างประเทศด้วย บริษัทยังได้กำหนดให้พนักงานและหุ้นส่วนทางธุรกิจของเราปฏิบัติตามหลักการนี้เช่นกัน ข้อปฏิบัติดังกล่าวจะประกอบด้วยประเด็นสำคัญบางประการที่เกี่ยวข้องเป็นกรณี สำหรับนำไปปฏิบัติ ดังนี้
 1. การแข่งขันอย่างเป็นธรรม
  ไบเออร์ยึดมั่นอย่างจริงจังในหลักแห่งการแข่งขันอย่างยุติธรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งการปฏิบัติตามกฎหมายป้องกันการผูกขาด
 2. ความซื่อสัตย์ในการดำเนินการทางธุรกิจ
  ไบเออร์จะไม่ยอมรับการทุจริตโดยเด็ดขาด โดยปัจจุบันไบเออร์มีนโยบายเกี่ยวกับการป้องกันการทุจริตที่ชัดเจน โปรดดูรายละเอียด ที่นี่
 3. หลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน
  ไบเออร์ตระหนักดีถึงความรับผิดชอบของบริษัทในการปกป้องสุขภาพและสิ่งแวดล้อมรวมทั้งการสร้างความมั่นใจให้เกิดความปลอดภัยต่อมนุษย์
 4. การยึดถือกฎหมายการค้าต่างประเทศ
  ไบเออร์จะปฏิบัติตามบทบัญญัติของกฎหมายทั้งในประเทศและระหว่างประเทศว่าด้วยเรื่องการค้าระหว่างประเทศอย่างเคร่งครัด
 5. การรักษาโอกาสที่เท่าเทียมกันในการค้าหลักทรัพย์
  พนักงานทุกคนมีหน้าที่รักษาข้อมูลภายในที่อาจมีผลกระทบต่อราคาหุ้นของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ไว้เป็นความลับ
 6. การเก็บบันทึกข้อมูลที่ถูกต้องและรายงานสถานะทางการเงินอย่างโปร่งใส
  ต้องจัดให้มีระบบควบคุมภายในสำหรับการจัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการดำเนินธุรกิจหลักของบริษัทอย่างเหมาะสม โดยจะต้องควบคุมเพื่อให้แน่ใจว่ารายละเอียดธุรกรรมทุกรายการที่เกี่ยวข้องกับการบัญชีมีความถูกต้องและครบถ้วน
 7. การจัดให้มีสภาพการทำงานที่เป็นธรรมและให้เกียรติซึ่งกันและกัน
  ไบเออร์คาดหวังว่าพนักงานทุกคนของบริษัทฯ จะปฏิบัติตนด้วยความเป็นมิตร ปราศจากอคติ มีความยุติธรรมและให้ความเคารพต่อเพื่อนร่วมงานและบุคคลภายนอก การเลือกปฏิบัติหรือการคุกคามไม่ว่าในเรื่องใดเป็นสิ่งที่จะต้องไม่เกิดขึ้นโดยเด็ดขาด
 8. การคุ้มครองสิทธิของทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัทและเคารพในสิทธิของผู้อื่น
  ข้อมูลซึ่งเป็นความลับของบริษัทจะต้องไม่ถูกเปิดเผยแก่บุคคลภายนอกหรือสาธารณชน พนักงานต้องปฏิบัติเช่นเดียวกันนี้ในกรณีสิทธิของทรัพย์สินทางปัญญาของหน่วยงานอื่นด้วย
 9. การแยกผลประโยชน์ของบริษัทและผลประโยชน์ส่วนบุคคลออกจากกัน
  พนักงานทุกคนจะต้องแยกผลประโยชน์ส่วนตนออกจากผลประโยชน์ของบริษัทตลอดเวลา การตัดสินใจส่วนตัวและความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลภายนอกจะต้องอยู่บนพื้นฐานของหลักเกณฑ์ที่ต้องแยกจากกัน
 10. การให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
  ไบเออร์พยายามให้ความร่วมมือในการติดต่อกับเจ้าหน้าที่และหน่วยงานของรัฐทุกหน่วยงาน ข้อมูลที่สื่อสารกับเจ้าหน้าที่จะต้องเป็นข้อมูลที่ถูกต้องสมบูรณ์และการนำส่งจะต้องดำเนินไปอย่างเปิดเผย ตรงเวลาและสามารถทำให้เป็นที่เข้าใจได้
III. การนำไปปฏิบัติ
 1. บริษัทเปิดโอกาสให้พนักงานเข้าถึงทุกแหล่งข้อมูลที่จำเป็นได้และพร้อมให้คำปรึกษาเพื่อป้องกันการละเมิดกฎหมายหรือกฎระเบียบของบริษัท
 2. ผู้บังคับบัญชาทุกคนจะต้องจัดขอบเขตความรับผิดชอบของตนเพื่อให้มั่นใจว่าการปฏิบัตินั้นสอดคล้องกับกฎระเบียบของบริษัทและข้อบังคับทางกฎหมาย ตลอดจนให้เป็นไปตามนโยบายการกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎระเบียบด้วยเช่นกัน
 3. บริษัทโฮลดิ้ง กลุ่มธุรกิจ บริษัทผู้ให้บริการและหน่วยงานในประเทศต่างๆ ได้แต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำกับการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Officer) เพื่อทำหน้าที่ให้คำแนะนำ และฝึกอบรมเรื่องการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ตลอดจนตรวจสอบกรณีสงสัยว่ามีการฝ่าฝืนกฎระเบียบ
 4. พนักงานทุกคนจะต้องรายงานให้บริษัททราบทันทีหากมีการฝ่าฝืนนโยบายการกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎระเบียบ
 5. ฝ่ายตรวจสอบองค์กรจะตรวจสอบประสิทธิภาพของนโยบายการกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎระเบียบเป็นระยะๆ

ค้นหา
Advanced Search
Bayer Websites Worldwide
Quicklinks
Download