เงื่อนไขในการซื้อของบริษัท ไบเออร์ไทย จำกัด
(2006 Rev.03)
 1. เงื่อนไขทั่วไป
  1.1 เงื่อนไขเหล่านี้จะเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาซื้อ เว้นแต่คู่สัญญาได้ตกลงกันเป็นลายลักษณ์อักษรหรือคู่สัญญาได้ทําสัญญาซื้อกันเป็นลายลักษณ์อักษร ข้อตกลงและเงื่อนไขต่อไปนี้ให้ใช้บังคับกับการทําธุรกรรมการซื้อปัจจุบันของสินค้าหรือบริการ ("ธุรกรรม") เงื่อนไขเกี่ยวกับการส่งมอบที่ผู้ขายกำหนดหรือข้อสงวนอื่น ของผู้ขายที่ขัดหรือแย้งกับเงื่อนไขเหล่านี้ให้ถือว่าไม่มีผลเว้นแต่ผู้ซื้อจะยอมรับเงื่อนไขหรือข้อสงวนสำหรับคำสั่งซื้อใน ครั้งนั้นๆไว้อย่างชัดแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษร
  1.2 ข้อตกลงการแก้ไขหรือการเพิ่มเติมอื่นๆจะไม่มีผลบังคับเว้นแต่ผู้ซื้อจะให้ความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษร

 2. คำเสนอ
  2.1 คำเสนอของผู้ขายจะครอบคลุมไปถึงจำนวน และคุณภาพที่แน่นอนที่กำหนดในใบสอบถามราคาของผู้ซื้อ หากมีข้อความใดแตกต่างไปจากใบสอบถามราคาจะต้องระบุไว้อย่างชัดแจ้ง
  2.2 คำเสนอจะถูกเสนอโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายและไม่ผูกมัดกับผู้ซื้อ

 3. ใบสั่งซื้อ
  3.1 ใบสั่งซื้อและการเปลี่ยนแปลงใบสั่งซื้อใดๆจะต้องทำเป็นลายลักษณ์อักษร ในกรณีเป็นที่สงสัยการตกลง ด้วยวาจาหรือการจัดการที่ตกลงทางโทรศัพท์จะผูกพันก็ต่อเมื่อได้รับการยืนยันเป็นลายลักษณ์อักษร
  3.2 ใบสั่งซื้อหรือการเปลี่ยนแปลงใบสั่งซื้อแต่ละครั้งจะต้องได้รับการยืนยันเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้ขาย และจะถือว่าการสั่งซื้อทั้งหมดเป็นอิสระแยกออกจากกัน
  3.3 รายละเอียดดังต่อไปนี้จะถูกระบุในการสั่งซื้อทั้งหมด:ฝ่ายจัดซื้อเลขที่ใบสั่งซื้อที่สมบูรณ์วันที่สั่งซื้อ และรายละเอียดเกี่ยวกับผู้ซื้อทั้งหมด

 4. ระยะเวลาการส่งมอบ
  4.1ระยะเวลาการส่งมอบจะเริ่มนับตั้งแต่วันที่ลงในใบสั่งซื้อหากผู้ขายมีเหตุที่จะคาดหมายได้ว่าผู้ขายจะไม่ สามารถปฏิบัติหน้าที่ของตนตามสัญญาหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ของตนตามสัญญาได้ภายในเวลาท กำหนดไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนผู้ขายจะแจ้งให้ผู้ซื้อทราบทันทีโดยระบุเหตุผลและระยะเวลาที่อาจจะ ล่าช้าหากผู้ขายไม่แจ้งผู้ขายจะไม่มีสิทธิอ้างข้อยกเว้นความรับผิดที่เกิดจากความล่าช้า

 5. การรับประกัน ความรับผิด และการแจ้งความชำรุดบกพร่อง
  5.1 ผู้ขายรับประกันว่าสินค้าที่ผู้ขายจัดส่งปราศจากความชำรุดบกพร่องที่อาจจะทำให้สินค้าเสื่อมค่า หรือที่จะส่งผลกระทบต่อการใช้งานของสินค้า เป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุในใบสั่งซื้อ มีคุณสมบัติอย่างที่รับรอง และสอดคล้องกับมาตรฐานการปฏิบัติทางอุตสาหกรรมที่เป็นที่ยอมรับทั่วไป และสอดคล้องกับกฎเกณฑ์ล่าสุด และข้อกำหนดที่เกี่ยวกับความปลอดภัยที่เหมาะสม และข้อกำหนดที่คุ้มครองคนงานและการป้องกันอุบัติเหตุ หากสินค้าที่ส่งมอบไม่เป็นไปตามข้อกำหนดเหล่านี้ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ผู้ซื้อจะมีสิทธิที่จะเรียกร้องให้ มีการเลิกสัญญา หรือการลดราคาซื้อ หรือการเปลี่ยนสินค้าที่ชำรุดกับสินค้าที่ไม่ชำรุดหรือ ซ่อมแซมความชำรุด หากผู้ขายมีอุปกรณ์ทางเทคนิคที่จำเป็นในการซ่อมแซม ข้อกำหนดนี้จะไม่ใช้กับความชำรุด หรือความเสียหาย ที่เกิดจาก
  (ก) การสึกหรอตามปกติ
  (ข) การใช้ที่ไม่เหมาะสมของผู้ซื้อ
  ผู้ซื้อจะแจ้งให้ผู้ขายทราบถึงความชำรุดของสินค้าที่ส่งมอบทันทีที่พบความชำรุดในระหว่างการประกอบการ ตามปกติ ข้อกำหนดข้างต้นจะใช้บังคับโดยอนุโลมกับการให้บริการ เช่น การสร้าง การก่อสร้าง การบำรุงรักษา ฯลฯ เช่นเดียวกัน
  5.2 เว้นแต่จะได้ตกลงไว้เป็นอย่างอื่น ระยะเวลาการรับประกัน คือ หนึ่งปีโดยเริ่มจากเวลาที่สินค้าถูกใช้ เป็นครั้งแรก แต่จะไม่เกินสองปีนับจากวันที่ส่งมอบสินค้า
  5.3 การรับประกันของผู้ขายจะรวมถึงสินค้าที่ผลิตโดยผู้รับเหมาช่วง
  5.4 หากผู้ขายได้รับแจ้งเกี่ยวกับความชำรุดบกพร่อง ระยะเวลาการรับประกันจะถูกขยายโดยช่วงเวลาระหว่าง การแจ้ง และการซ่อมแซมความชำรุดดังกล่าว หากสินค้าที่ผู้ขายส่งมอบถูกแทนที่โดยสินค้าชิ้นใหม่ทั้งหมด ระยะเวลาการรับประกันจะเริ่มนับใหม่ และหากชิ้นส่วนของสินค้าถูกแทนบางส่วน ระยะเวลาการรับประกัน จะเริ่มนับใหม่เฉพาะส่วนที่เป็นชิ้นส่วนใหม่ของสินค้า
  5.5 สินค้าที่ชำรุดที่อยู่ภายใต้การรับประกันจะยังคงเป็นของผู้ซื้ออยู่ ที่อาจจะจำหน่ายจ่ายโอนโดยผู้ซื้อได้ จนกว่าผู้ขายจะจัดส่งสินค้าใหม่มาทดแทนให้ ซึ่งหลังจากนั้นสินค้าที่ชำรุดจึงจะกลายเป็นทรัพย์สินของผู้ขาย
  5.6 ในกรณีเร่งด่วน หรือหากผู้ขายผิดสัญญา หรือไม่ซ่อมแซมความชำรุด ผู้ซื้ออาจจะซ่อมแซมความชำรุด ด้วยตนเองโดยค่าใช้จ่ายของผู้ขาย หรือใช้สิทธิการรับประกันอื่นๆตามที่ระบุในข้อ 5.1
  5.7 การที่ผู้ซื้อยอมรับสินค้าและบริการของผู้ขายจะไม่กระทบต่อหน้าที่ของผู้ขายภายใต้การรับประกัน
  5.8 ผู้ขายจะต้องแจ้งให้บริษัท ไบเออร์ไทย จำกัด ทราบเป็นลายลักษณ์อักษร ถึงการเปลี่ยนแปลงในคุณภาพของสินค้าและบริการ หากผู้ขายละเว้นการแจ้งดังกล่าว บริษัท ไบเออร์ไทย จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ที่จะปฏิเสธการรับสินค้าและบริการและยังมีสิทธิในการเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้ขายจากการละเว้นการแจ้งของผู้ขายข้างต้นด้วย

 6. การตรวจสอบ
  หากต้องมีการตรวจสอบสินค้าที่ส่งมอบ ผู้ขายจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายสำหรับการตรวจสอบ ดังกล่าว รวมทั้งค่าใช้จ่ายของพนักงานของผู้ขาย แต่ไม่รวมถึงค่าใช้จ่ายของพนักงานของผู้ซื้อ

  ผู้ขายจะแจ้งวันที่สินค้าพร้อมที่จะถูกตรวจสอบให้ผู้ซื้อทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าหนึ่งสัปดาห์ และจะตกลง วันที่จะทำการตรวจสอบกับผู้ซื้อ หากไม่นำสินค้ามาตรวจสอบในวันนั้น ผู้ขายจะต้องรับผิดชอบต่อค่าใช้จ่าย ของพนักงานของผู้ซื้อ

  หากพบความชำรุดของสินค้าซึ่งทำให้มีความจำเป็นที่จะต้องทำการตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งหรือทำการตรวจสอบ เพิ่มเติมผู้ขายจะต้องจ่ายค่าใช้จ่ายของพนักงานและค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกิดขึ้นจากการนั้นทั้งหมดผู้ขายยังจะต้อง จ่ายค่าใช้จ่ายของพนักงานและค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกิดขึ้นที่เกี่ยวกับการตรวจสอบวัสดุที่ผู้ขายใช้ในการดำเนิน การตามคำสั่งซื้ออีกด้วย

 7. การประกันภัย
  7.1 ผู้ซื้อจะรับผิดชอบต่อการประกันภัยการขนส่งทั้งหมด
  7.2 ผู้ขายจะรับผิดชอบในการจัดให้มีการประกันความรับผิดต่อบุคคลที่สามที่เพียงพอที่คุ้มครองความเสียหาย ที่เกิดจากการให้บริการ หรือสินค้าที่ส่งมอบ หรือทรัพย์สินของพนักงานของผู้ขายหรือบุคคลที่สามที่ได้รับ มอบอำนาจจากผู้ขาย ผู้ขายจะส่งเอกสารที่แสดงจำนวนเงินที่เอาประกันต่อการเกิดความเสียหายแต่ละครั้ง ให้แก่ผู้ซื้อหากได้รับ การร้องขอ
  7.3 การจัดหาประกันภัยการสร้าง/การก่อสร้างเพิ่มเติมจากการประกันความรับผิดของบุคคลที่สามตามที่ระบ ไว้ในข้อ 7.2 แต่ละกรณีจะเป็นไปตามข้อตกลงระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย
  7.4 ผู้ซื้อจะต้องจัดหาการประกันความเสี่ยงภัยตามปกติให้แก่เครื่องจักร เครื่องมือ ฯลฯ ที่ผู้ขายให้ผู้ซื้อยืม ความรับผิดอื่นๆของผู้ซื้อต่อการเสื่อมสภาพของเครื่องจักร เครื่องมือ ฯลฯ หรือความเสียหายจากการเสื่อมสภาพ ดังกล่าวจะไม่ถูกรวมอยู่ด้วย เว้นแต่จะเกิดจากความจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของผู้ซื้อ

 8. เงื่อนไขการจัดการขนส่ง
  8.1 ในวันที่ส่งมอบสินค้า ผู้ขายจะส่งใบแจ้งรายละเอียดการขนส่งสินค้า (dispatch note) ที่แสดงรายละเอียด เกี่ยวกับการขนส่งแต่ละเที่ยวให้แก่ผู้ซื้อแยกต่างหากจากสินค้า และใบวางบิลสินค้าจะถูกส่งไปพร้อมกับใบส่ง สินค้า (delivery note) และ บัญชีรายละเอียดบรรจุหีบห่อ (packing slip) หากสินค้าถูกส่งโดยทางเรือ เอกสาร เกี่ยวกับการขนส่ง (shipping paper) และใบวางบิลจะระบุชื่อของบริษัทขนส่ง และชื่อเรือ ผู้ขายจะต้องเลือก วิธีการการขนส่งที่เหมาะสมสำหรับผู้ซื้อ ผู้ขายจะแสดงเลขที่อ้างอิงของใบสั่งซื้อ และจุดที่จะเอาสินค้าลงตามที่ ผู้ซื้อกำหนดไว้ในใบแจ้งรายละเอียดการขนส่งสินค้า ใบส่งสินค้า บัญชีรายละเอียดบรรจุหีบห่อ ใบตราส่ง และใบวางบิลทั้งหมดบนหีบห่อภายนอกของสินค้า และที่อื่นที่เหมาะสม
  8.2 ผู้ขายจะบรรจุ ทำเครื่องหมาย และขนส่งสินค้าอันตรายตามกฏของประเทศ/ระหว่างประเทศที่เหมาะสม เอกสารต่างๆ ที่ส่งมาพร้อมกับสินค้าจะไม่แสดงเฉพาะรายละเอียดเกี่ยวกับความเสี่ยงภัยแต่จะแสดงรายละเอียด อื่นๆ ที่กำหนดโดยกฏการขนส่งที่เหมาะสม
  8.3 ผู้ขายจะรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดจากการไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดต่างๆ เหล่านี้ และจะจ่ายค่าใช้จ่าย ที่เกิดขึ้นจากการไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดดังกล่าว ผู้ขายจะให้ผู้รับเหมาช่วงปฎิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับ การขนส่งเหล่านี้ด้วย
  8.4 สินค้าฝากขายที่ผู้ซื้อไม่สามารถรับมอบได้เนื่องจากการไม่ปฎิบัติตามข้อกำหนดเหล่านี้ ผู้ขายจะเป็นผู้เก็บ รักษาโดยค่าใช้จ่ายและความเสี่ยงภัยของตน ผู้ซื้อมีสิทธิที่จะตรวจให้แน่ใจในส่วนประกอบและสภาพของ สินค้าดังกล่าวได้ เครื่องมือและอุปกรณ์การก่อสร้างจะต้องไม่ถูกบรรทุกมาพร้อมกับสินค้า

 9. ราคาและเงื่อนไข
  หากผู้ขายลดราคาสินค้าหรือให้เงื่อนไขที่ดีกว่าในช่วงเวลาระหว่างการสั่งซื้อและการส่งมอบให้ใช้ราคาและ เงื่อนไขที่มีผลบังคับในวันที่ส่งมอบ

 10. ใบวางบิล และการชำระเงิน
  10.1 ใบวางบิลของผู้ขายจะเป็นไปตามรายการ และราคาที่ระบุในใบสั่งซื้อ การบริการ หรือสินค้าที่เพิ่มเติม หรือที่ถูกตัดออกจะถูกระบุแยกต่างหากจากใบวางบิล
  10.2 ระยะเวลาการชำระเงินจะเริ่มตั้งแต่วันที่กำหนด แต่จะไม่เร็วกว่าวันที่ได้รับสินค้า และใบวางบิล
  10.3 การชำระเงินจะไม่ถือว่าเป็นการยอมรับเงื่อนไขและราคา เอกสารที่อธิบายเกี่ยวกับวิธีใช้เฉพาะของผู้ซื้อ จะยังคงเป็นทรัพย์สินของผู้ซื้อและจะไม่ถูกผู้ขายใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่น ทำซ้ำ หรือให้บุคคลที่สามใช้ประโยชน์ ผู้ขายจะมอบเอกสาร และสำเนาเอกสารทั้งหมด ให้แก่ผู้ซื้อโดยไม่ชักช้าหากได้รับการร้องขอ ผู้ซื้อขอสงวน สิทธิใดๆ เกี่ยวกับทรัพย์สินทางอุตสาหกรรม (Industrial Property Right) ที่เกี่ยวกับเอกสารทั้งหมดที่ผู้ซื้อ ให้แก่ผู้ขาย

 11. ผู้ขายจะถือว่าการสอบถามราคา และใบสั่งซื้อ และการดำเนินการทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการสอบถามราคา และใบสั่งซื้อเป็นความลับทางการค้า และจะเก็บไว้เป็นความลับ ผู้ขายจะรับผิดชอบต่อความเสียหายที่ผู้ซื้อ ได้รับเนื่องจากการที่ผู้ขายไม่ได้ปฎิบัติหน้าที่เหล่านี้ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน
  11.1 ผู้ขายจะจัดหาเอกสารทั้งหมดที่จำเป็นต่อการเจรจาเรื่องสินค้าและการบริการให้แก่ผู้ซื้อ การเจรจา ดังกล่าวหรือการติดต่ออื่นกับผู้ซื้อจะอยู่ในความรับผิดชอบของผู้ขายแต่ผู้เดียว และจะไม่ทำให้ผู้ขายพ้น จากหน้าที่การรับประกันหรือหน้าที่อื่น
  11.2 ผู้ขายจะจัดหาเอกสารทั้งหมดที่จำเป็นต่อการใช้ การก่อสร้าง การติดตั้ง การดำเนินการการเก็บรักษา การบริการ การตรวจสอบ การดูแลรักษา หรือการซ่อมแซมสินค้าของผู้ซื้อให้แก่ผู้ซื้อในเวลาที่สมควร โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายกับผู้ซื้อ
  11.3 เมื่อใดก็ตามที่ผู้ซื้อกำหนดมาตรฐานหรือกฏเกณฑ์ ผู้ซื้อจะต้องใช้มาตรฐานหรือกฏเกณฑ์ฉบับล่าสุด ผู้ขายจะเรียกให้ผู้ซื้อส่งมอบมาตรฐานและกฏเกณฑ์การทำงานของผู้ขายที่ผู้ซื้อยังไม่ได้ส่งมอบให้แก่ผู้ขาย

 12. รายการเบ็ดเตล็ด (Incidental Items)
  แม่พิมพ์ แบบ เครื่องมือ ฟิล์ม ฯลฯ ที่ผู้ขายทำขึ้นเพื่อให้ผู้ขายสามารถ ดำเนินการตามใบสั่งซื้อจะกลายเป็นทรัพย์สินของผู้ซื้อเมื่อผู้ซื้อชำระเงิน แม้ว่าจะยังอยู่ในความครอบครอง ของผู้ขาย ผู้ขายจะต้องส่งมอบแม่พิมพ์ แบบเครื่องมือ ฟิล์ม ฯลฯ ให้แก่ผู้ซื้อเมื่อมีการร้องขอ

 13. การสร้าง การก่อสร้าง การบำรุงรักษา การตรวจสอบ การซ่อมแซม ฯลฯ
  13.1 หากมีการประกอบ การก่อสร้าง การบำรุงรักษา การตรวจสอบ การซ่อมแซม ฯลฯ ในโรงงานของผู้ซื้อ การดำเนินการดังกล่าวจอยู่ภายใต้กฎเรื่องความปลอดภัย และการปฏิบัติสำหรับผู้รับเหมาและพนักงาน ของผู้รับเหมาที่ทำงานตามสัญญากับผู้ซื้อหรือสำนักงานสาขาของผู้ซื้อ กฎต่างๆจะถูกส่งมอบให้แก่ผู้ขาย เมื่อเริ่มงานการสร้าง หรือ การก่อสร้าง หรือสามารถร้องขอได้จากฝ่ายรักษาความปลอดภัยของโรงงาน ของผู้ซื้อ
  13.2 ผู้ซื้อจะไม่รับผิดชอบต่อทรัพย์สินของผู้ขายหรือของพนักงานของผู้ขายที่นำเข้ามาในบริเวณโรงงาน ของผู้ซื้อ

 14. การละเมิดสิทธิบัตร
  ผู้ขายจะรับผิดชอบต่อการละเมิดสิทธิบัตร ใบอนุญาต หรือสิทธิที่ปกป้องบุคคลที่สาม ที่อาจเกิดจากการส่งมอบ หรือ การใช้สินค้า ผู้ขายจะรับผิดชอบต่อค่าใบอนุญาตที่ต้องจ่าย

 15. สื่อโฆษณา
  ผู้ขายจะไม่กล่าวถึงธุรกิจของผู้ขายที่เกี่ยวข้องกับผู้ซื้อในข้อมูลหรือสื่อโฆษณา เว้นแต่จะได้รับ ความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้ซื้อก่อน

 16. กฎหมายที่ใช้บังคับ การตีความ ข้อกำหนด ฯลฯ
  16.1 เงื่อนไขและสัญญาซื้อฉบับนี้จะอยู่ภายใต้กฏหมายไทย
  16.2 เงื่อนไขเกี่ยวกับธรรมเนียมปฎิบัติทางการค้าจะถูกตีความตามอินโคเทอมฉบับล่าสุด

 17. แหล่งกำเนิดสินค้า
  สินค้าที่ส่งมอบต้องเป็นไปตามเงื่อนไขว่าด้วยแหล่งกำเนิดสินค้าที่กำหนดในข้อตกลง เกี่ยวกับเอกสิทธิ์ (preferential agreement) ของอีอีซี เว้นแต่การยืนยันคำสั่งซื้อจะระบุไว้อย่างชัดแจ้ง เป็นอย่างอื่น

 18. สถานที่ในการปฎิบัติหน้าที่ตามสัญญา และเขตอำนาจศาล
  เว้นแต่จะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นในคำสั่งซื้อ สถานที่ในการปฎิบัติหน้าที่ตามสัญญา คือ จุดส่งมอบที่ผู้ซื้อกำหนดเขตอำนาจศาล คือ จังหวัดระยอง
ค้นหา
Advanced Search
Bayer Websites Worldwide
Quicklinks