Crop Calendar

Sugar cane

ระยะการเจริญเติบโต ผลิตภัณฑ์ที่แนะนำ Sugar cane อัตราการใช้ต่อน้ำ 20 ลิตร
ปลวก/ด้วงใต้ดิน
5 กรัม
มวนอ้อย
4 กรัม
หนอนกออ้อย
20 ซีซี
คุมวัชพืชในอ้อยตอ
20 กรัม ต่อไร่
กำจัดวัชพืชทั่วไป
125 กรัม ต่อไร่
กำจัดวัชพืชทั่วไปโดยเฉพาะหญ้าหวาย หญ้าแหวน
150 ซีซี
เร่งการเจริญเติบโต
50 ซีซี