Herbicides

ไรซ์สตาร์® (Ricestar®)

ไรซ์สตาร์® (Ricestar®) ไรซ์สตาร์® (Ricestar®)
ชื่อการค้า: ไรซ์สตาร์® (Ricestar®)
ชื่อสามัญ: ฟีโนซาพรอป-พี-เอทิล (fenoxaprop-P-ethyl)
สูตร: 6.9 % W/V EC
คุณสมบัติ:
  • กำจัดวัชพืชใบแคบได้หลายชนิด เช่น หญ้าข้าวนก หญ้ากระดูกไก่ โดยเฉพาะหญ้าดอกขาว
  • มีระยะปลอดฝนสั้น
  • ปลอดภัยต่อข้าว ข้าวไม่แดงไม่อาน
ขนาดบรรจุ: 250 และ500 ซีซี
คำแนะนำ:

ใช้หลังวัชพืชงอก (post emergence) ในข้าวนาหว่านน้ำตม

คำเตือน: ระวังความเป็นพิษของสารต่อพืชอื่นๆ ที่ปลูกร่วม ปลูกใกล้เคียงหรือปลูกตามหลัง

พืชประโยชน์อัตราการใช้วิธีใช้
ข้าวเพื่อกำจัดวัชพืชประเภทใบแคบ เช่น หญ้าดอกขาว และหญ้าข้าวนก และหญ้ากระดูกไก่120 ซีซี ผสมน้ำ 60-80 ลิตร พ่นลงบนพื้นที่ 1 ไร่ หรือ 30 ซีซี ผสมน้ำ15-20 ลิตรพ่นลงบนพื้นที่ 1 งานหลังจากหว่านข้าวงอกแล้ว 15 วัน ก่อนพ่นต้องระบายน้ำออกจากนา และทดน้ำเข้านา หลังพ่นสาร 2 วัน ห้ามใช้สารกำจัดวัชพืชเกินอัตราที่แนะนำ ห้ามพ่นซ้ำที่เดิม