Herbicides

ทิลเลอร์® (Tiller®)

ทิลเลอร์® (Tiller®) ทิลเลอร์® (Tiller®)
ชื่อการค้า: ทิลเลอร์® (Tiller®)
ชื่อสามัญ: เอททอกซีซัลฟูรอน + ฟีโนซาพรอป-พี-เอทิล (ethoxysulfuron + fenoxaprop-P-ethyl)
สูตร: 2 % + 6.9 % W/V SC
คุณสมบัติ:

สารฆ่าวัชพืชในนาข้าว ที่ 10-15 วันหลังหว่านข้าว

  • ฆ่าวัชพืชทั้งใบแคบ ใบกว้าง และกก
  • ปลอดภัยต่อข้าว
  • ดูดซึมเร็ว ภายใน 3 ชั่วโมง
  • พ่น 10-15 วันหลังหว่าน เดินง่าย สะดวก สบาย
ขนาดบรรจุ: 250, 500 และ 1,000 ซีซี
คำแนะนำ:

ใช้หลังวัชพืชงอก (post emergence) ในข้าวนาหว่านน้ำตม

คำเตือน: ระวัง ความเป็นพิษของสารต่อพืชอื่นๆ ที่ปลูกร่วม ปลูกใกล้เคียงหรือปลูกตามหลัง

พืชประโยชน์อัตราการใช้วิธีใช้
ข้าวฆ่าวัชพืชประเภท ใบแคบ เช่น หญ้าข้าวนก และหญ้าดอกขาว วัชพืชประเภทใบกว้าง เช่น ผักปอดนา และเทียนนา กะเม็ง และ หญ้ากาบหอย วัชพืชประเภทกก เช่น กกขนาก กกทราย และหนวดปลาดุก40 ซีซี ผสมน้ำ 15-20 ลิตร พ่นบนพื้นที่ 2 งาน หรืออัตรา 80 ซีซีต่อไร่
  • พ่นหลังหว่านข้าว 10 -15 วัน
  • ก่อนพ่นสารให้ระบายน้ำออก และทดน้ำเข้านาหลังพ่นสาร 2-3 วัน